میدونم توی پست قبلی دیدینش. ولی این یکی خیلی خیلی خوشگلتره:" نمیشد اینجا نذارمش.. 

مرسی ک اینقدر قشنگ کشیدیش(:

*توجهتون رو به طرح روی لیوان جلب میکنم*

~Arigtao, ma son